Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden gelden voor seizoen 2023-2024.

Definities
Stichting: Stichting Handbalschool Brabant, statutair gevestigd op de Vriezenveenstraat 23 te Tilburg, KvK 58257613
Deelnemer: degene die zich via de deelnemersovereenkomst heeft aangemeld voor deelname aan activiteiten van de Stichting

Artikel 1 Deelname
Deelnemer verbindt zich voor een geheel seizoen aan de Stichting. Het seizoen loopt van 1 oktober tot uiterlijk 16 juli het jaar erop.

Artikel 2 Deelnemersbijdrage en overige kosten
De bijdrage voor deelname aan de zaterdagtrainingen voor het seizoen 2023-2024 bedraagt € 270,00 per deelnemer voor de reguliere zaterdagtrainingen. Deelnemer verplicht zich deze bijdrage via iDEAL  te betalen bij inlevering van deze overeenkomst. Naast de reguliere zaterdagtrainingen kan de Stichting aanvullende activiteiten aanbieden. De kosten van aanvullende activiteiten zitten niet in de deelnemersbijdrage voor de zaterdagtrainingen. Deelname aan aanvullende activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en met toestemming van ouders/verzorgers. De bijdrage voor deelname aan aanvullende activiteiten wordt apart berekenden kunnen na aanmelding via iDeal worden betaald.

Artikel 3 Restitutie

(Deel)Restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen na besluit van het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur raadpleegt bij de besluitvorming minimaal de betreffende trainer(s) en de coördinator van de meisjes/jongens categorieën. (Deel)Restitutie vindt niet plaats als de Deelnemer EENZIJDIG stopt, vanuit de geldende gedragscode van de Handbalschool Brabant op non-actief wordt gezet of de deelnemers overeenkomst eenzijdig wordt ontbonden. Ook het mislopen van reguliere zaterdagtrainingen door  omstandigheden (onder meer vakantie, wedstrijden eigen vereniging, kortstondige blessure) is geen rede voor (deel)restitutie.

Artikel 4 Kleding
Deelnemer aan de zaterdagtrainingen verplicht zich tenminste 1 voorgeschreven shirt,  1 voorgeschreven korte broek en 1 paar sokken aan te schaffen van het door de Handbalschool geselecteerde tenue van merk Stanno.  De kosten van de kleding zitten niet in de deelnemersbijdrage. Afhankelijk van de looptijd van de gekozen kledinglijn kan de Stichting besluiten nieuwe kleding voor te schrijven.

Artikel 5 Risico
Deelname aan de trainingen en aanvullende activiteiten van de Stichting geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.

Artikel 6 Testen en meetresultaten
Er kunnen testen, coaching- en ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden. De resultaten van alle gesprekken en/of testen zijn vertrouwelijk en worden alleen vrijgegeven aan betrokkene (lees: deelnemers, ouders/verzorgers). Deelnemer bepaalt of de testresultaten binnen de Stichting gedeeld kunnen worden bijvoorbeeld met de betreffende trainer(s). Uitzondering hierop zijn de resultaten van de performance scan, deze worden gedeeld met het medische team, en de betrokken trainer(s).

Artikel 7 Sportmedische begeleiding
Stichting zorgt voor sportmedische begeleiding tijdens de zaterdagtrainingen van deelnemers Jong-Jong, Jong en Oud. In het trainingsschema is te zien wanneer en waar een fysiotherapeut aanwezig is. Spelers die structureel getapet moeten worden, dienen zelf een rol tape mee te nemen.

Artikel 8 Performance scan
Aan het begin van het seizoen wordt een test afgenomen (performance scan) door de fysiotherapeuten. Deelnemer is verplicht deze test te doen. Jongeren tot 18 jaar hebben een vergoeding van 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering. Voor de performance scan worden 2 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering gedeclareerd.

Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens
De Stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De gegevens van Deelnemer worden slechts gebruikt voor het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting. De gegevens worden gebruikt voor selectierondes, ledenadministratie, NHV-talentvolgsysteem, performance scan, financiële administratie, activiteiten, en communicatie met de ouders gedurende het seizoen. Gegevens kunnen ook gedeeld worden met samenwerkingspartners maar alleen na toestemming van Deelnemer. Bij het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst geeft u de Stichting toestemming de gegevens uitsluitend te gebruiken ten dienste van de Deelnemer en de Stichting.

Artikel 10 Toestemming publicatie beeldmateriaal
Tijdens trainingen en extra activiteiten worden regelmatig foto’s en soms ook video’s gemaakt. In de zaal gebeurt dat door de Stichting aangestelde fotografen. Ook Deelnemer kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Beeldmateriaal dient voor bijvoorbeeld analyses van de techniek, promotiedoeleinden en/of een leuke herinnering voor Deelnemer. Bij het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst geeft u de Stichting toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s van Deelnemer die door de Stichting, of in opdracht van de Stichting, gemaakt zijn. Indien er bezwaren zijn, dient Deelnemer in overleg te treden om andere afspraken te maken. Het bestuur zal zich dan ook inspannen de mogelijke bezwaren tegemoet te komen. Het kan voorkomen dat andere partijen foto’s maken tijdens wedstrijden of activiteiten. De Stichting heeft daar geen invloed of beperkt invloed op. Het is niet de bedoeling dat ouders in de zaal (op de vloer) foto’s maken (noch bij trainingen of toernooien). Indien u graag wilt fotografen kunt u zich hiervoor bij het secretariaat aanmelden.

Artikel 11 Ontbinding
De Stichting houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van wangedrag, zoals vastgelegd in de reglementen, algemene voorwaarden, werkafspraken,  gedragscode en training, wedstrijd & toernooi afspraken deelnemer. Rechtstreekse ontbinding kan slechts plaatsvinden in het geval van ernstig wangedrag. Doorgaans zal eerst sprake zijn van waarschuwing die gecommuniceerd wordt met de Deelnemer en de ouders/verzorgers van de Deelnemer.

Artikel 12 Aanpassing van de deelnemersovereenkomst
De deelnemersovereenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast en bij ondertekening van de deelnemersovereenkomst gaat u akkoord met de inhoud en deze algemene voorwaarde en door de Stichting opgestelde en geldende gedragscode.

Artikel 13 NHV Competitie en trainingen
De Deelnemer dient lid te zijn bij het Nederlands Handbal Verbond. Deelname aan de competitie bij de verenigingen gaan voor activiteiten van Handbalschool Brabant. Daarnaast streeft de Deelnemer naar ten minste 3 uur trainingen bij de vereniging.

Artikel 14 Slotbepaling
Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de Stichting.